רשויות המס ופתיחת תיקים - שאלות ותשובות

מה עלי לעשות אם החלטתי לפתוח עסק עצמאי?
לדווח על כך לרשויות:
 • מס הכנסה
 • מע"מ
 • ביטוח לאומי
איך פותחים תיק במס הכנסה?
לשם פתיחת תיק במס הכנסה לא חובה להגיע למשרדים. ניתן לעשות זאת גם באמצעות פקס. כל שעליכם לעשות הוא למלא את הטופס 5329 ולשלחו למשרדי מס הכנסה. פקיד השומה שאליו תשתייכו תלוי בעיסוקכם ובכתובת המגורים או כתובת העסק. עם פתיחת התיק תקבלו אישור על כך ממס הכנסה לכתובת שמסרתם. יש להתעדכן בחובת ניהול ספרי חשבונות לפי מספר פרמטרים של העסק.
איך פותחים תיק במס ערך מוסף (מע"מ(?
לשם פתיחת תיק חובה להגיע למשרדי מע"מ. בעת פתיחת תיק במס ערך מוסף עליכם להצטייד בצילום תעודת זהות שבה מופיעה כתובתכם. במידה והכתובת שלכם אינה זהה לכתובת בתעודת זהות עליכם להצטייד בחוזה שכירות. כמו כן עליכם להצטייד בצילום המחאה מחשבונכם (אין חובה לפתוח חשבון מיוחד לצרכי העסק) או כל מסמך בנקאי אחר שבו מופיע תעודת הזהות שלכם. בעת מילוי הטופס (טופס 821) יקבע מעמדכם במע"מ (עוסק מורשה ,שותפות, עוסק פטור...) רצוי ומומלץ להתייעץ עם איש מקצוע שימליץ לכם על המעמד המתאים לפעילות העסקית שלכם!!!  מאחר וזו נקבעת לפי מגוון שיקולים ומשפיעה על חבות המעמ שלכם. עם פתיחת התיק תקבלו ממע"מ תעודת עוסק.
איך פותחים תיק בביטוח לאומי?
יש למלא טופס שנקרא: דין וחשבון רב שנתי בביטוח לאומי. פתיחת תיק בביטוח לאומי יכולה להיעשות ע"י משלוח הטופס בפקס לסניף שלכם. בדרך כלל עם פתיחת התיק בביטוח הלאומי "צפים" כל חובותיכם מהעבר. אז אם לא שילמתם את דמי הביטוח בתקופות מסוימות היו מוכנים - ביטוח לאומי ידרוש זאת כעת.  ניתן לבקש מהם לבטל קנסות עבר. עם פתיחת התיק תקבלו פנקס מקדמות ביטוח לאומי שאותו תצטרכו לשלם מידי חודש. הסכום החודשי מתבסס בשנה הראשונה ע"פ הערכתך להכנסות בשנה הקרובה, ובהמשך ע"פ נתוני העבר. יש משמעות רבה לקביעת גובה המקדמות ומעמד הכיסוי בביטוח לאומי.
 • חוק הביטוח הלאומי מגדיר "עובד עצמאי" כמי שעונה על אחד מאלה:
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע
  • מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מהשכר הממוצע
  • מי שעוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית עולה על 15% מהשכר הממוצע
  • השכר הממוצע הוא בערך 9900 שח לחודש
 • עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים שצויינו הוא "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
 • חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
כשרוצים להקים עסק עצמאי, השלב הראשון הוא פתיחת תיק במע"מ. ללא פתיחת תיק במע"מ לא ניתן להתחיל את הפעילות ולקבל תקבולים מלקוחות. ברגע שפותחים תיק במע"מ, הופכים להיות עוסק. העוסק יכול להיות פטור או מורשה. עוסק פטור – אינו משלם מע"מ על הכנסותיו ולא דורש בחזרה מע"מ על ההוצאות שלו. מוציא קבלה בעת קבלת הכנסה. עוסק מורשה– משלם מע"מ על הכנסותיו ודורש בחזרה מע"מ על הוצאותיו. מוציא חשבונית מס בעת ביצוע העבודה וקבלה בעת התקבול. ניתן במקרים מסוימים לדחות את הוצאת חשבונית המס עד לתקבול הכסף בפועל על מנת למנוע מצב של תשלום מע"מ לרשויות טרם קבלת הכסף מלקוח.
אז מתי עוסק יכול להיות פטור?
 
 1. כשאר ההכנסה השנתית מהעסק אינה עולה על תקרה. נכון לשנת 2017 התקרה הינה 98,707 ש"ח.
 2. לא נכלל ברשימת בעלי מקצוע שאינם יכולים להיות עוסקים פטורים:
 • בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית;
 • רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
 • בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה;
 • בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
 • סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין;
 • סוחר רכב ומתווך רכב;
 • חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;
 • אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
 1. יש לשים לב, אם יש שכיר שמעוניין לפתוח תיק כעצמאי ולעבוד במקביל כשהכנסתו העיקרית הינה ממשכורת, הוא לא יוכל לפתוח תיק של עוסק פטור אם הוא נכלל ברשימת בעלי המקצוע הבאים: מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.
 2. שותפות – יכולה להיות עוסק פטור או מורשה, אבל אם יש שותף שיש לו עוד תיק במע"מ-הבדיקה האם אפשר להיות עוסק פטור תיעשה במצטבר עם הפעילות בכל התיקים יחדיו.
מתי מדווחים למע"מ?
מבחינת מע"מ – עוסק פטור חייב לדווח מדי שנה עד ליום 31 בינואר של השנה העוקבת על המחזור שלו (קרי הכנסותיו). הדיווח ייעשה בטופס הצהרה שנשלח בדואר או באינטרנט http://www.shaam.gov.il לאחר פתיחת תיק במע"מ  - יש לפתוח תיקים במס הכנסה וביטוח לאומי.
דוח שנתי למס הכנסה
הדוח השנתי מוגש בשני אופנים:
 1. הגשה ידנית באמצעות טפסים הכוללים את כל פרטי הדוח הרלוונטיים הנדרשים.
 2. שידור באמצעות האינטרנט למחשבי מס הכנסה.
במידה והדוח לא הוגש בשני האופנים יחד ובמקביל, הדוח ייחשב כ"לא הוגש", ויחולו הסנקציות. דוח שנתי למס הכנסה מוגש ע"ג טופס 1301 וישנה חובה לשדרו דרך האינטרנט לאתר מס הכנסה (באופן מקוון) ולאחר מכאן להגישו בפועל באחד ממשרדי מס הכנסה. יש להתעדכן לגבי שנת 2016- לאחרונה פורסם כי כדי לשדר דרך האינטרנט ייתכן וצריך כרטיס חכם אלקטרוני קומסיין. הדוח השנתי מרכז את כל המידע אודות הנישום במהלך שנת הכספים המתחילה ב 1 לינואר ומסתיימת ב 31 לדצמבר.
מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ?
כל עצמאי (לא משנה אם האו עוסק פטור או מורשה), כל בעל מניות בחברה (בעל שליטה), שכירים עם משכורות גבוהות, משכירי דירות (מעל הפטור)...
איזה מסמכים ואישורים יש לצרף לדוח השנתי?
טפסי 106 מכל מקומות העבודה אישורים על הפקדות בקופות גמל אישורים מבנקים על רווחים מניירות ערך ומכשירי השקעה נוספים דוח רווח והפסד של העסק העצמאי (תוצאות עסקיות) אישורים מביטוח לאומי לגבי דמי לידה, אבטלה, מילואים וכדומה ישנם זיכויים ממס עקב: משפחה חד הורית, מגורים בישוב ספר, חייל משוחרר, עולה חדש, החזקת קרוב במוסד, ילד נטול יכולת, תרומות , מי שסיים תואר אקדמאי פרטים על הכנסת משכר דירה פרטים על הכנסות מחו"ל כל האישורים הם לגבי שני בני הזוג (כאשר הם נשואים כדין)
עד מתי צריך להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה?
ברוב המקרים עד ה 30 באפריל או ה 31 במאי של השנה העוקבת. מי שמיוצג ע"י רו"ח או יועץ מס- יש אורכות ויכול להגיש גם מאוחר יותר לאחר הגשת הדוח תקבל טופס שומה ממס הכנסה ובו מידע על המיסים שיש לשלם במידה וישנם כאלו או שמגיע לך החזר
מי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?
פטורים מהגשת דוח שנתי הינם יחידים אשר: הכנסתם ממשכורת נמוכה מסכום של כ- 638 אלף ₪ ושנוכה מלוא המס ממנה. מדמי שכירות - שולם מס של 10% ונמוכה מסכום של כ-331 אלף ש"ח. הכנסות חוץ - שהופקו בחו"ל ושולם מס וההכנסה נמוכה מסכום של כ-331 אלף ש"ח. קצבת חוץ - הכנסה שאין לשלם עליה מס נוסף בישראל, ונמוכה מסכום של כ-331 אלף ש"ח. הכנסות מריבית - שחייבת במס ונמוכה מסכום של כ-632 אלף ש"ח ₪ ונוכה ממנה מלוא המס. הכנסות מני"ע - ממכירת ני"ע הנסחרות בבורסה והנמוכה מסכום של 1,832 אלף ₪.
דגשים על הדוח השנתי
את הדוח השנתי יש לערוך ולבצע בצורה מקצועית כך שיינתן מענה לכל דרישות החוק ובכך למנוע "תקלות מס" בעת ביקורת במידה ותבוצע על הדוח ע"י מס הכנסה או ביטוח לאומי. חשוב לצרף את כל המידע והמסמכים הדרושים לגבי ההכנסות וכדומה, אחרת הדוח עלול "להיפסל" ולהיחשב כדוח "סתמי", הנחשב כדוח שלא הוגש כלל, ואז קיים חשש לסנקציות, כגון: קנסות, עיצומים כספיים וכו'. לרשות המיסים עומדות, לפי החוק, שלוש שנים (לעיתים ארבע שנים) מתום שנת המס שבה הוגש הדוח השנתי, לבצע ביקורת מס על אותו דוח השנתי.

מפת הגעה

צרו קשר

גיא פפר
אבא הלל 7
רמת גן 52522

054-4999921
info@guyfeffer.co.il

שימושון

נושאי מע:מ
מס הכנסה
הרצאות מכנסים
נושאי מע:מ
לעיון בקובץ בנושא מע"מ חובות אבודים לחץ כאן
מס הכנסה
הרצאות מכנסים
לחץ על הקישורים להורדת ההרצאות שהתקיימו במסגרת כנס מקצועי ללקוחות שכטר פפר ושות' שנערך בדצמבר 2008.